www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จากคำถาม 13050 เรื่องส่งของไปต่างประเทศ

(1/1)

อรนันต์:
1.อ่านคำตอบแล้วมีปัญาหาค่ะ ทำไงดี ยื่นภาษีเป็น 0 ไปแล้ว จะต้องยื่นเพิ่มเติมใช่หรือไม่คะ เช่นยื่นผิดเดือน 9 ไปยื่นเพิ่มเติม เดือน 11 ได้หรือไม่คะ

2.ยอดที่ยื่น จะต้องตรงกับเงินที่โอนเข้าบัญชีใช่ไหมคะ

3.ตามที่บ.ลูกค้าให้ส่งสินค้าโดยฝาก บ.ขนส่ง นั้น ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าขนส่งเอง และบ.ขนส่งไม่ได้ออกเอกสารอะไรให้เลยค่ะ เวลาของถึง ลูกค้าจะโทรบอกค่ะ (เป็นเพื่อนกัน)

town:
1.  ยื่นเพิ่มเติมได้ครับ  แต่ต้องระบุเดือนในแบบให้ถูกต้องนะครับ2.  อาจจะไม่ตรงครับ  เพราะมูลค่าฐานภาษีให้พิจาณาตามมาตรา 79/4 ในกรณีที่มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับหรือ พึงได้รับจากการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณเงินตราต่างประเทศนั้น เป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

    (1) ในกรณีได้รับเงินตราต่างประเทศจากการ ขายสินค้าหรือการให้บริการ และได้มีการขายเงินตราต่างประเทศ ที่ได้รับชำระนั้น เป็นเงินตราไทยในเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ให้ถือเงินตราไทยจากการขายนั้นเป็นมูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับ หรือพึงได้รับจากการขายสินค้า หรือการให้บริการแล้วแต่กรณี เว้นแต่มิได้มีการขายเงินตราต่างประเทศในเดือนที่ ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ให้ถือตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ในวันทำการสุดท้าย ของเดือนที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

    (2) ในกรณีนำเข้าสินค้าให้คำนวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. ของสินค้านำเข้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินตราไทยตามอัตราที่กรมศุลกากรใช้คำนวณเพื่อเรียกเก็บอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

 

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.132/2548 )

 

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata79_43.  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543  หากเอกสารไม่ครบตามกรณีตัวอย่าง  ก็จะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ครับ

http://www.rd.go.th/publish/3557.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม