www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าแรง

(1/2) > >>

วิ:
การจ่ายค่าแรง 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

คุณเอ:
ต้องพิจารณาเป็นกรณี คือ ถ้าผู้รับมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็ต้องหัก 3 % ถ้าไม่แน่ใจก็ให้หักไว้ก่อน เพราะถ้าไม่หัก หรือหักไม่ครบถ้วน ผู้จ่ายเงินมีความผิด

086-8528020 คุณเอ

ซี:
ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(1) หรือ 40(2) แล้วแต่กรณี และถ้าจ่ายอยู่บ่อยๆระหว่างปีแล้วถึงเกณฑ์ต้องหัก ก็จะคิดตามอัตราก้าวหน้าของภงด.บุคคลธรรมดา ซึ่งเริ่มที่ 5%ค่ะ

เด็กคู้บอน:
ตอบได้2 กรณีดังนี้

1.คำตอบเดียวกับคุณ ซี นะคะ

2.ถ้าเป็นการจ่ายค่าแรงเกียวกับจ้างทำของจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ถ้า มีการจ่ายเงินตั้งแต่ 1000 บาท ขึ้นไป

นัน:
ค่าแรง-ต่อมิเตอร์กลับของการไฟฟ้า หักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม