www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าโทรศัพท์

(1/1)

ใหม่:
จ่ายค่าโทรศัพท์โดยชื่อและที่อยู่ถูกต้อง แต่ไม่ได้หัก

ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ จะสามารถเคลมภาษีซื้อได้ไหม

kaka:
ภาษีซื้อเคลมได้ไม่มีปัญหาครับ แต่เรามีความผิดฐานไม่หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

คุณเอ:
ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าเช่า 5% ค่าบริการ 3% นำส่งในแบบ ภงด.53 ไม่เกินวันที่ 7 เดือนถัดไป ภาษีซื้อยังใช้ได้ตามปกติ ตอนจ่ายค่าโทร. TOT ไม่ทักท้วงหรือครับ

link:
ปกติแล้วทางด้านเครื่อข่ายโทรศัพท์เขาจะต้องให้หัก ณ ที่จ่ายอยู่แล้ว และก็น่าจะแสดงอยู่ในบิลนะ (ไม่แน่ใจ) แต่เสริมไว้ถ้าในกรณีอื่นที่จ่ายให้กับบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา ถ้าไม่ได้หักไว้ ต้องแสดงเป็นภาษีออกให้ (ต้องห้าม)

ถ้าเป็นค่าบริการ 3% จะเท่ากับ 1,000 x 3/97 = 30.92

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม