www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายรถยนต์โดยกิจการไม่มีรถเป็นรถกรรมการ

(1/1)

พิชต้า:
ค่าน้ำมันหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจการจริง  แต่กิจการไม่มีรถเป็นรถของกรรมการเอง จะสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่  และถ้าต้องการนำบิลเหล่านั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายต้องทำอย่างไรบ้าง

town:
http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2593&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม