www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้สัญญาก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อใด

(1/1)

น้องไก่:
อยากทราบว่ารายได้สัญญาก่อสร้างจะเกิดขึ้นเมื่อใด

kaka:
รายได้ตามสัญญาก่อสร้างให้รับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จครับ ส่วนจะใช้วิธีไหนในการวัดผลของงานที่ทำเสร็จ ขึ้นอยู่ลักษณะของสัญญาครับ เช่น ใช้วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนของต้นทุนการก่อสร้างที่ทำเสร็จจนถึงปัจจุบันกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น หรือใช้สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา หรืออาจใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประมาณการในส่วนของงานที่สำเร็จก็ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม