www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความว่าอย่างไรคะ

(1/1)

กวาง:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคืออะไร

007:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงแต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม