www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

พบการขายvatควรบอกสรรพากรไหม จะบอกแบบไหน

(1/1)

matsuken:
อยากทราบการประนงานกะสรรพากรนะใครทราบบอกนะรบกวนดวย

007:
เพื่อชาติ อาจแฟกซ์ใบกำกับภาษีไปที่สรรพากรพื้นที่นั้นๆ และโทรไปแจ้งครับ 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม