www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตรวจพบการขายvat จะพบโทษอะไร

(1/1)

matsuken:
อยากทราบโทษของการขายใบกำกบvat

nee:
มีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาคะ

กรณีทางแพ่ง ต้องรับผิดเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษี และเงินเพิ่ม ในอัตรา1.5%  

กรณีทางอาญ ต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดเดือนถึงเจ็ดปีเป็นรายกระทง(รายฉบับ)นะคะ

kook:
สามารถแจ้งจับผู้ขายvat เถื่อนได้ที่ไหนบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม