www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ส่งของออกไปต่างประเทศ

(1/1)

อรนันต์:
1.โดย FedEx  กล่องเล็กๆ ไม่มีใบขนให้ เราจะบันทึกมูลค่าสินค้าในการยื่นภาษีขาย ซึ่งเป็น 0 เท่าไหร่

2. ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ให้บ.ส่งของโดยฝากบ.ขนส่งไป บ.ขนส่งไม่ได้ออกเอกสารอะไรให้เราเลย ออกแต่ใบรับของ จะบันทึกอย่างไร

nee:
กรณีส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร  สรรพากรถือว่าเป็นการขายในประเทศ ต้องเสียvat 7% ไม่ได้อัตรา 0% คะ

town:
1.  หากการขายต่างประเทศ  ที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 97/2543 ก็จะไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0  ครับ

http://www.rd.go.th/publish/3557.0.html2.  โดยปกติ  บริษัทที่ทำธุรกิจขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ  ก็จะต้องมีเอกสารประกอบการนำเข้าหรือส่งออก  เพียงแต่เป็นฉบับรวมที่ไม่ได้แยกเป็นแต่ละบริษัทฯ เหมือนกับการนำเข้าหรือส่งออกทางทะเล  อีกทั้งเมื่อเราเสียค่าบริการ  ก็น่าจะมีหลักฐานนะครับ  มิฉะนั้นหากของไม่ถึงมือผู้รับ  ใครจะรับผิดชอบ  และจะตรวจสอบกับได้อย่างไรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม