www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา

(1/1)

joj:
จะประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราครับ ได้รับอณุญาติจากกระทรวงการคลังแล้ว แต่ไม่ทราบว่าจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ในส่วนของกิจการประเภทนี้ด้วยนะครับ

007:
น่าจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างครับ เงินที่ถืออยู่ ณ สิ้นงวดก็ต้องแปลงเป็นอัตราสิ้นงวดครับ

town:
ผมเข้าใจว่าผู้รับอนุญาติจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น  ดังนั้นการรับรู้รายได้ในทางบัญชีและทางภาษีอากร  ก็ไม่แตกต่างกันนิติบุคคลอื่นครับ  กล่าวคือใช้เกณฑ์คงค้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม