www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จะตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดีค่ะ

(1/3) > >>

เจี๊ยบ:
 ทำธุรกิจ sme อยู่ อยากถามว่า

จะตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดีค่ะวรสรรค์:
บริษัทกับห้างฯต่างกันคือความรับผิดของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนครับ

กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นในบริษัท จะรับผิดเพียงมูลค่าหุ้นที่ถือและชำระแล้ว

แต่ หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯนั้น รับผิดไม่จำกัดครับแต่ถ้าจะถามว่าจะตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนดี

บางทีอาจจะไม่ดีทั้ง 2 วิธี ดังนั้นผมต้องรู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

อย่างเช่นประกอบกิจการอะไร รายได้ต่อเดือนเท่าไร ลูกค้าเป็นใคร เป็นต้นโทรมา 01-494-9044 นะครับเด่น

วรสรรค์:
ขั้นตอนการจัดตั้งห้างฯ

1. จองชื่อ

2. จัดตั้งห้างฯ

3. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรห้างฯ

4. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลักฐานและรายละเอียดประกอบการจดทะเบียน1. ชื่อห้างฯ

2. เงินทุนจดทะเบียนและผู้เป็นหุ้นส่วนถือหุ้นคนละเท่าไรของเงินทุน

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานห้างฯ 3 ฉบับ

4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ

5. หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นใคร

6. ตราสำคัญของห้างฯ

7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อการทุกคนละ 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แต่ถ้าเป็นห้นส่วนผู้จัดการจะต้องใช้ 4 ชุด

8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องใช้เอกสารทะเบียนบ้าน- บัตรประชาชนฉบับจริงของหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่พร้อมสำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้งค่าธรรมเนียน 4,000.- บาท

สุมาลี:
หจก.รับผิดชอบไม่จำกัดหมายความว่าอย่างไรค่ะนก:
การทำบัญชี และการเสียภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะ ขอละเอียดนิดหนึ่งนะค่ะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม