www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าตั๋วเครื่องบินหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

(1/1)

1:
พนักงานบริษัทฯ เดินทางไปต่างจังหวัด นำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งระบุว่าเป็นค่าบริการ คชจ.ตัวนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่คะ

007:
ค่าโดยสารสำหรัลการขนส่งสาธารณะ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

kai:
ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย มีหลักฐานจากสรรพากรอ้างอิงหรือไม่ค่ะ ถ้ามีขอข้อมูลด้วยค่ะ

007:
ถ้าเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสายการบินโดยตรง ค่าตั๋วเครื่องบินไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม