www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกขายสินค้าตามเงื่อนไข CIF

(1/1)

BEN:
กรณีที่ขายสินค้าไปต่างประเทศโดยเงื่อนไข CIF ณวันที่

ออก INVOICE จะใช้ RATE ณ วันที่ เท่าไรมาบันทึกบัญชีขายสินค้า  เพราะมาตรฐานที่ 37 ให้บันทึกขายเมื่อสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า แต่ถ้าขายต่างประเทศใช้เวลาเดินทางหลายวันจะรอถึงมือลูกค้าจะบันทึกบัญชีไม่ได้

kaka:
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามวันที่ในใบขนฯ เพื่อบันทึกบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม