www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขายผ่อนชำระดอกเบี้ย 0%และไม่ต้องวางเงินดาวน์มีการทำสัญญาแบบใดและใช้กฏหมายมาตราอะไร

(1/1)

opoe:
ต้องการทราบว่าการขายผ่อนชำระมีการทำสัญญาตกลงกันแบบใดและมีกฏหมายมาตราใดคุ้มครอง

007:
กรรมสิทธ์ในสินทรัพย์เป็นของใครครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม