www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณ ที่จ่ายจากยอดไหน

(1/1)

ฟ้า:
เราสั่งซื้อกล่องจากบริษัททำกล่อง และในการทำกล่องในครั้งแรก โรงงานกล่องจะทำแบบ(Mold) ขึ้นเพื่อเป็นแบบในการทำกล่องตัวนั้น ๆ ในครั้งต่อ ๆ ไป  ปกติในการสั่งซื้อกล่องโดยปกติที่มีแบบอยู่แล้ว เราจะไม่มีการหัก ณ ที่จ่าย แต่ในการขึ้นแบบใหม่ ๆ โรงงานเรียกเก็บค่าแบบ(Mold)

1. เราต้องหัก ณ ที่จ่ายใช่หรือไม่ (ค่าจ้างทำของ)

2. จะหักจากยอดหนั้นเมื่อโรงงานออกบิลเก็บเงินรวมกันใน 1 Invoice ดังนี้ค่ะ

       รายการที่ 1. ค่าสินค้า     500 บาท

       รายการที่ 2  ค่าแบบ    3,000 บาท

                    รวม             3,500 บาท

                    Vat 7%          245 บาท

                    เป็นเงินรวม    3,745 บาท    2.1 หัก ณ ที่จ่าย 3% จากยอดรวม 3,500 บาท หรือ

    2.2 หัก ณ ที่จ่าย 3%  จากยอด 3,000 บาท**ช่วยแนะนำด้วยค่ะ (โรงานกล่องจดทะเบียนเป็นการผลิต ไม่ใช่รับจ้างทำของค่ะ)

   

kaka:
ขอตอบตามเนื้อหานะครับ แม้ว่าโรงงานกล่องจะจดทะเบียนเป็นการผลิต ไม่ใช่รับจ้างทำของ แต่ลักษณะงานที่ บ.กล่องทำนั้นเข้าเงื่อนไขรับจ้างทำของ เนื่องจากไม่ได้เป็นสินค้าที่ บ.กล่องผลิตมาเพื่อขายตามปกติของกิจการ

ดังนั้นการจ่ายเงินต้องถือทั้งจำนวน 3,500 บาท

ส่วนทางปฏิบัติขอแนะนำให้แยก Invoice ระหว่างค่าแบบ และค่าสินค้า เพื่อหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3 % ของยอด 3,000 บาทครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม