www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผนภาษีให้เช่าที่ดินอย่างไรดี

(1/2) > >>

น้องปู:
มีที่ดินอยู่30ไร่แถวบางนา ตราด มีคนจะมาขอเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปีเพื่อทำโกดังให้เช่าโดยผู้เช่าจะให้ค่าหน้าดินก่อนเป็นเงินก้อน และจะจ่ายรายเดือนอีกตลอดระยะเวลาที่เช่า(30 ปี) โดยที่ดินแปลงนี้(โฉนดเดียว)มีชื่อเจ้าของอยู่ 5 คนซึ่งเป็นพี่น้องกัน และไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน จะวางแผนการจัดการภาษีอย่างไร ทั้งเงินค่าหน้าดิน และเงินค่าเช่ารายเดือน

ขอความกรุณาจากผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วย

007:
ขอทราบจำนวนเงินด้วยครับว่าได้ค่าหน้าดินเท่าไหร่ และค่าเช่ารายเดือนเท่าไหร่ แล้วสามารถแบ่งแยกสัญญาได้หรือไม่  โทรมาคุยได้ครับที่ 081-494-9044 เด่น007:
ประการแรกเมื่อทำสัญญาเช่าผู้ให้เช่าต้องปิดอากรแสตมป์ในอัตราทุกค่าเช่า 1,000 บาทและเศษของ 1,000 บาทสุดท้ายต้องปิดอากรแสตมป์ 1 บาท ซึ่งอาจเสียเป็นตัวเงิน ณ สำนักงานที่ดินที่ได้จดทะเบียนการเช่า เนื่องจากสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดเวลาเกินกว่า 3 ปี ต้องกระทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาจึงจะมีผลผูกพันคู่สัญญาไปจนตลอดอายุการเช่าทุกครั้งที่รับเงินค่าเช่าหรือเงินอื่นใดตามสัญญา ผู้ให้เช่าจะถูกบริษัทผู้เช่าหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของยอดเงินที่จ่าย เช่น เมื่อมีการจ่ายค่าแป๊ะเจี๊ยะ จำนวน 30 ล้านบาท ในวันที่ทำสัญญาเช่าที่มีกำหนดเวลาเช่า 30 ปี บริษัทผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% เป็นเงิน หนึ่งล้านห้าแสนบาท และทุกครั้งที่จ่ายค่าเช่ารายเดือนก็ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% เช่นเดียวกันสำหรับเงินแป๊ะเจี๊ยะนั้น ผู้มีเงินได้มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเสียภาษีจากเงินแป๊ะเจี๊ยะทั้งก้อนที่ได้รับในปีที่ได้รับเงินได้ หรือจะเลือกเฉลี่ยเงินได้ตามจำนวนปีแห่งสัญญา แต่ในกรณีหลังนี้ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้ให้เช่าต้องนำเงินได้ที่เฉลี่ยได้ของปีอื่นที่มิใช่ปีที่ได้รับเงินได้ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 และเสียภาษีให้เสร็จสิ้นไปภายในเวลาเดียวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ของปีที่เกิดเงินได้นั้น และประการสำคัญ กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีเงินได้มีสิทธิเฉลี่ยภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินแป๊ะเจี๊ยะนั้นเป็นปีด้วยเช่นเดียวกัน

007:
เงินได้จากการเช่าที่ดินระยะยาว (เช่น 30 ปี) ผู้เสียภาษีมีสิทธิเลือกวิธีเฉลี่ยตามอายุสัญญาเช่า โดยในปีแรกให้นำเงินค่าหน้าดินที่เฉลี่ยสำหรับปีนั้น มาชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 ส่วนปีที่สองถึงปีสุดท้าย ให้ยื่นแบบชำระภาษีล่วงหน้าโดยใช้แบบ ภ.ง.ด.93 โดยเมื่อถึงกำหนดสิ้นปีภาษีแต่ละปี ก็ยังคงมีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ตามปกติ โดยมีสิทธิเครดิตภาษีที่ชำระล่วงหน้าตามแบบ ภ.ง.ด.93 ดังกล่าวนั้น (กค 0802/18357 ลว. 15 ส.ค. 2538)

จันทนา:
ผู้ให้เช่าที่ดินเพื่อให้ผู้เช่าไปสร้างโกดังต้องเสียภาษีโรงเรือนหรือเปล่า  ถ้าเสียเสียเท่าไร  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม