www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าคงเหลือ(ต่อ)

(1/1)

พราวพรรณ:
ในวิธีการตรวจสอบอาจารย์ให้แบบฟอร์มมาแล้วทำการปรับปรุง อยากทราบว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้จะปรับปรุงอย่างไร

1.สินค้ารับฝากขาย

2.สินค้าที่ขายแล้วแต่ยังไม่ส่งมอบ

3.สินค้าที่ถือว่าเป็นของเราแล้ว ตามเงื่อนไข CIF Bangkok

 อยากทราบการปรับปรุงในทางบัญชีค่ะ

a-man:
ไม่รู้จะทันมั๊ย

1.  Dr.  ต้นทุนขาย ( เท่ากับยอดสินค้าที่ฝากขายในราคาทุน )

    Cr.  สินค้าคงเหลือ2.  Dr.  ต้นทุนขาย ( เท่ากับยอดราคาทุนของสินค้าที่ขายมาคำนวณ  เพราะอาจาร์ยอาจจะให้ราคาขายมาก็ได้ )

     Cr.  สินค้าคงเหลือ3.  Dr.  สินค้าคงเหลือ ( ให้คำนวณตามราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายในการนำเข้า )

Cr.  เจ้าหนี้การค้า / ธนาคาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม