www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ฟอร์มยินยอมให้ใช้สถานที่

(1/1)

อ้วน:
หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่

ประกอบการค้าข้าพเจ้า............................................................................................. เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ เลขที่...................... ซอย ......................................... หมู่ที่ .............. ถนน ........................................ แขวง ................................................. เขต .............................................. กรุงเทพมหานคร             ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้................................................................... ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ประกอบการค้า และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หนังสือฉบับนี้ทำเมื่อวันที่ ................... เดือน ................................. พ.ศ. .............................

      ลงชื่อ ..................................................... เจ้าของอาคาร

           ( .................................................... )

   ลงชื่อ ..................................................... พยาน

          ( ...................................................... )

   ลงชื่อ ..................................................... พยาน

          ( ...................................................... )

นินา:
ขอบคุณมากๆ ค่ะ..

ดอย:
ขอบคุณคร๊าาา ^^

กกก:
ค้นได้เร็วดีคะ

เพชรัตน์:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม