www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่า การตั้งบริษัทใหม่ ถ้าชำระค่าหุ้นไม่เต็ม จำนวน จะเป็นอะไรใหม

(1/2) > >>

a:
จดทะเบียน 1,000,000 บาท หุ้นละ 100 บาท  เท่ากับ 10,000 หุ้น แต่ชำระมูลค่าหุ้น 25  บาท จะบันทึกลูกหนี้ค่าหุ้น 250,000 บาท แล้ว 750,000  จะต้องให้กรรมการชำระอีกใหม หรือว่าแค่ 250,000 ก้อจบแล้ว

korn:
ก้อจบแล้ว มิมีปัญหา

ซี:
"แต่ชำระ" คือชำระแล้ว? หรือที่เรียกชำระ?

สำคัญว่าเรียกชำระเท่าไร

แล้วการชำระค่าหุ้นก็เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ไม่ใช่กรรรมการค่ะ

สรุปว่างง..งง กับคำถามค่ะ

apple:
ขอบคุณคะ คุณ Korn

a-man:
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  กำหนดให้เรียกชำระมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  ดังนั้นหากมีการจดทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  ก็ต้องเรียกชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  250,000 บาท  ส่วนที่เหลืออีก 750,000 บาทยังไม่ต้องมีการเรียกชำระก็ได้จ๊ะ  จะเรียกเมื่อไหรก็ได้  จะเรียกให้ชำระอีกเท่าไหรก็ได้  แต่ต้องเรียกชำระเท่ากันทุกหุ้น  เช่น  จะเรียกชำระมูลค่าหุ้นเพิ่มอีกหุ้นละ 25 บาท เป็นต้นข้อระวัง  เดือนภัย ไว้ก่อน  เนื่องจากปัจจุบันทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้มีการกำหนดให้ต้องแสดงหลักฐานในการรับชำระค่าหุ้น  ดังนั้น  จึงไม่ควรมีการค้างชำระค่าหุ้นในส่วนที่เรียกชำระแล้ว  เช่น  ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  เรียกชำระค่าหุ้นแล้ว  250,000 บาท  ในทางบัญชีจะตั้งเป็นลูกหนี้ค่าหุ้นไม่ได้  เพราะในเมื่อตอนไปจดจัดตั้งบริษัทฯ ได้ทำหลักฐานแสดงการรับชำระค่าหุ้นไว้แล้ว  ก็ไม่ควรมีการค้างค่าหุ้น  มิฉะนั้นจะแสดงว่า  ได้มีการยื่นเอกสารหลักฐานกับทางราชการเป็นเท็จ  มีความผิดทางอาญา  ย้ำนะครับทางอาญา  ไม่หารด้วยนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม