www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าโทรศัพท์มือถือ

(1/1)

นิดนิด:
ค่าโทรศัพท์มือถือเป็นชื่อของกรรมการ ถ้าเราให้ทางsupplier แก้ชื่อให้เป็นชื่อ ที่อยู่ของบริษัท แต่ยังมีชื่อกรรมการอยู่ VAT จะใช้ได้ไหมคะ  และ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อย่างไร  แต่เดิมไม่ได้ใช้ VAT และไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายไว้

สม:
ไม่ได้ครับ เพราะชื่อที่จดทะเบียนยังเป็นชื่อของกรรมการ ยกเว้นว่ามีนโยบายให้กรรมการเบิกค่าโทรศัพท์ได้ แต่Vat ก็ใช้ไม่ได้ และไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม