www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Construction Work

(1/1)

แก้ว:
กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ ใน อินวอย ลงเป็น Construction Work  เวลาโอนเงินต้องนำส่งภาษีอะไรหรือเปล่า

007:
ผู้รับเงินในต่างประเทศ มีสาขาในประเทศไทยหรือไม่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม