www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลงทุนในบริษัทที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

(1/1)

แทน:
บริษัทของพ่อหยุดกิจการมาแล้วประมาณ 5 ปี แต่ยังไม่แจ้งเลิกบริษัท มีการยื่นงบทุกปี มีผลขาดทุนสะสมมากกว่าทุน(ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ) ลูกทำกิจการอีกบริษัทของตัวเอง มีกำไรสะสม ต้องการฟื้นฟูกิจการของพ่อ โดยการนำเงินบริษัทของลูกมาเพิ่มทุนบริษัทพ่อ1. บริษัทพ่อ ควรทำอย่างไร ต้องลดทุนก่อนหรือไม่  2.บริษัทลูกต้องทำงบอย่างไร 3.เป็นเรื่องควรทำหรือไม่

007:
ไม่ควรทำครับ  เพราะว่าหยุดมา 5 ปีแล้ว การใช้เครดิตเก่าหรือชื่อเสียงเดิมคงจะได้ประโยชน์น้อยมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม