www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประเภทของการตรวจสอบบัญชีมีอะไรบ้าง

(1/1)

คนอยากรู้มั่กๆ:
มาตรฐานการสอบบัญชีคืออะไรและมีความสำคัญต่อการสอบบัญชีอย่างไร

007:
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้กำหนดมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้งหลายในประเทศไทย จะได้นำไปถือปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น นักบัญชีและผู้สอบบัญชีจึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจในมาตรฐานเรื่องต่าง ๆ เพื่อจะได้นำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งบการเงิน

เกษรินทร์:
อยากทราบแนวทางการตรวจสอบเงินสดและธนาคารค่ะว่าวิเคราห์อย่างไร จะเอาไปเป็นแนวทางการทำรายงานค่ะ ...ช่วยแนะทำทีนะค่ะ E-mail: jurmchalurm_1980@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม