www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศค่ะ

(1/7) > >>

ศิริรัตน์ ถีนารมย์:
ขอตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ลูกค้าในประเทศ

รายละเอียด จะคิดดอกเบี้ยลูกค้าที่ผิดนัดชำระ

Over Due

007:
http://www.tumcivil.com/engfanatic/software/1.php

007:
จดหมายทวงหนี้ เป็นจดหมายที่ผู้ขายเขียนไปถึงลูกค้าเพื่อแจ้งหนี้ให้ทราบและติดตามทวงถามหนี้นั้น



หลักในการเขียนจดหมายทวงหนี้

•   เลือกใช้ข้อความและสำนวนให้เหมาะกับลูกค้าและโอกาส จะต้องระมัดระวังคำพูดมิให้เป็นการดูหมิ่นลูกค้า แต่ควรเขียนด้วยภาษาสุภาพและแสดงความคาดหวังว่าลูกค้าจะชำระค่าสินค้าโดยเร็ว

•   จดหมายทวงหนี้ในครั้งแรก ควรเขียนเพียง เตือนลูกค้าว่าครบกำหนดชำระหนี้แล้วขอให้รีบชำระด้วย

•   หากเขียนจดหมายทวงหนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้รับคำตอบจากลูกค้าแต่อย่างใด อาจเขียนจดหมายติดตามเป็นครั้งที่สอง โดยขอให้ลูกค้าแจ้งเหตุผลอันสมควร และเขียนอย่างสุภาพนุ่มนวลที่สุด โดยเขียนอ้างถึงความปรารถนาดีที่จะรักษาชื่อเสียงและความเชื่อถือทางการเงินที่ดีของลูกค้า

•   หากส่งจดหมายทวงหนี้ไปแล้ว 2-3 ฉบับ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ อาจจะยื่นกำหนดเวลาชำระเงินให้เป็นคำขาดและอาจอ้างอิงถึงการดำเนินงานตามกฎหมาย

007:
จดหมายทวงหนี้ ฉบับแรก





เรื่อง ขอแจ้งยอดเงินค้างชำระ



เรียน ท่านเจ้าของร้านเอื้ออะไหล่ยนต์



บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ขอเรียนว่า ท่านยังมียอดเงินค้างชำระซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่

30 ตุลาคม ศกนี้ เป็นจำนวน 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)



โปรดตรวจสอบบัญชีที่ได้แนบมาด้วยนี้ หากรายการใดคลาดเคลื่อนกรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัท แต่หากถูกต้องแล้วกรุณาลงลายมือชื่อในใบรับรองที่แนบมานี้แล้วส่งคืนไปยังบริษัทภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นจะถือว่ายอดเงินดังกล่าวถูกต้อง



                   ขอแสดงความนับถือ

                  .....................................

                   (นายอุดม ศิริวัฒนา)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

007:
จดหมายทวงหนี้ ฉบับต่อๆไป





เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง



          ตามที่ท่านได้ซื้อสินค้าจากบริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ไปตามรายการในใบสั่งซื้อเลขที่ 211 ลงวันที่ 1 กันยายน 2547 และครบกำหนดชำระเงินแล้วนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับชำระเงินจากท่าน



          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดชำระเงินโดยเร็วจะขอบคุณยิ่ง



                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                  (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                     ผู้จัดการฝ่ายเครดิต





















เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง



         บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้มีจดหมายเรียนให้ท่านทราบว่า ท่านยังมีบัญชีค้างชำระกับเราตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547 แต่จนบัดนี้ ก็ยังมิได้รับคำตอบหรือชำระเงินแต่อย่างใด

         บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการค้า จึงขอให้ท่านชำระเงินให้แก่เราอย่างช้าภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้

 หวังว่าจะได้รับการชำระเงินจากท่านในเร็ววันนี้ จึงขอขอบคุณมาล่วงหน้า   

                  ขอแสดงความนับถือ

                   …………………..   

                      (นายคณิศร์  เขียวเซ็น)

                   ผู้จัดการฝ่ายเครดิต































เรียน ท่านเจ้าของร้านแสงทอง



ตามที่บริษัทศิริพัฒน์ จำกัด ได้เตือนให้ท่านชำระค่าสินค้า ยอดค้างชำระประจำเดือนตุลาคม 2547 มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับไปแต่อย่างใด



บริษัทฯ เสียใจที่จะต้องเรียนให้ทราบว่า ถ้าท่านไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม ศกนี้ เราจำเป็นต้องให้ทนายความของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนเราทันที



โปรดจัดการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนี้ หรือติดต่อให้เราทราบว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรโดยเร็วที่สุด



                   ขอแสดงความนับถือ

                  ………………………

                   (นายมานนท์ อยู่ดี)

                    ผู้จัดการฝ่ายเครดิต

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม