www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่างานระหว่างก่อสร้างอาคารและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เขาคิดค่าเสื่อมราคากันอย่างไรค่ะ

(1/1)

น้อง:
ที่ทำงานเป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ จึงยังมีอาคารที่ต้องต่อเติม และปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ อยากทราบว่าจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาส่วนที่กำลังก่อสร้างและปรับปรุงใหม่ยังไงดีค่ะ

007:
ค่าเสื่อมราคาอาคารให้เริ่มคิดเมื่ออาคารพร้อมใช้งานครับสมมติ สร้างอาคาร 10 ชั้น  เปิดใช้งานชั้น 1 ถึง 9 ก่อน เนื่องจากชั้น 10 ยังทำดาดฟ้าไม่เสร็จ  อย่างนี้ก็ยังเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาไม่ได้ครับ เนื่องจากอาคารทั้งหลังยังไม่พร้อมใช้งานนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม