www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เริ่มอย่างไรดี

(1/1)

บุ๋ม:
จบบัญชีมา แต่ ไม่รุ้จะเริ่มต้น ทำบัญชีอย่างไรดี คะ

อยากนำมาลองใช้กับธุรกิจที่ทำอยู่  รายการเอกสารค่อนข้างเยอะ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ขอคำแนะนำด้วย นะคะ

korn:
ท่าทางจะยาว แต่ก่อนอื่นก็น่าจะต้องศึกษารายการบัญชีของธุรกิจที่ทำก่อนนะจ๊ะ เพื่อจะได้ตั้งผังบัญชีถูก

town:
1.  ศึกษาประเภทธุรกิจเป็นอันดับแรก

2.  ศึกษาประเภทของรายได้ทั้งหมด  รวมถึงผังการเดินเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้

3.  ศึกษาประเภทของต้นทุน  ซึ่งจะต้องสัมพันธ์และเหมาะสมกับรายได้

4.  ศึกษาประเภทของค่าใช้จ่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม