www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีมูลนิธิมีอะไรบ้าง

(1/1)

an:
เช่นงบการเงิน007:
งบกำไรขาดทุน จะเปลี่ยนเป็นงบรายรับรายจ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม