www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยอดยกมาของ ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ต่ำกว่ายอดจริง

(1/1)

อิง:
ยอดยกมาของ ภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ตำกว่ายอดจริง ต้องปรับปรุงรายการอย่างไรค่ะ

007:
เมื่อเกิดภาษีซื้อ ก็ให้บันทึกบัญชีภาษีซื้อในงวดนั้นไปเลยครับ แต่คงต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวบันทึกถูกงวดบัญชีหรือไม่

สุดใจ ลีละวงศ์พานิช:
ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน  ผู้สอบบัญชีให้บันทึกบัญชีเป็นภาษีซื้อไม่ถึงกำหนด ทำไมต้องบันทึกอย่างนั้นค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม