www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ต้องออกเอกสารอย่างไร

(1/1)

ดงบัง:
กรณีขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยตกลงกันว่าถ้าลูกค้าขายสินค้าได้ตามเป้าที่ตกลงกันไว้แล้วบริษัทจะให้ส่วนลด(ซึ่งเป็นการให้ส่วนลดในภายหลัง จึงอยากทราบว่าจะออกเอกสารให้ลูกค้าอย่างไร เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนลดที่ลดให้ทันทีในขณะขายและไม่ได้ระบุไว้ในใบกำกับภาษีขาย

town:
1.  ผู้ขายถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็จะต้องออกใบกำกับภาษี  โดยส่วนลดที่ให้นั้นจะต้องมีการคำนวณแยก vat  เหมือนออกใบกำกับปกติ  เพียงแต่รายการให้ระบุเป็นการส่งเสริมการขาย2.  ผู้ขายมีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3  จากยอดก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( และอย่าลืมนำส่งด้วยครับ )3.  ศึกษาเพิ่มเติมได้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 118/2545 เรื่อง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

http://www.rd.go.th/publish/11161.0.html

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม