www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการยกเว้น

(1/1)

จ๋า:
มีบริษัทที่ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแห่งหนึ่ง บอกลูกค้า ว่าไม่ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท จึงอยากถามว่า บริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทขึ้นไปเป็นลิสซิ่ง ทั้งหมดหรือไม่

town:
ไม่ใช่ครับ  เพราะทุนจดทะเบียน 60 ล้านเป็นเพียง 1 ในหลักเกณฑ์ของการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528ข้อ 6  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้รับซึ่งเป็น                        (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0                        (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน (3) หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 5.0(ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 73/2541)                        (3) มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 10.0                        “ (4) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย นอกจากที่ระบุใน (3) เฉพาะที่เป็นค่าเช่าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวีที่ใช้ในการขนส่งสินต้าระหว่างประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ในอัตราร้อยละ 1.0 ”(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.68/2539 ใช้บังคับ 4 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไป)                “ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับกับการจ่ายเงินค่าเช่าตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ”(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.29/2534 ใช้บังคับ 31 พฤษภาคม 2534 เป็นต้นไป)                “คำว่า “การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง" หมายความว่า การให้เช่าทรัพย์สินที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้                        (1) ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร                        (2) ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล                        (3) กำหนดเวลาเช่า ต้องมีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เว้นแต่ทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นทรัพย์สินที่ผู้ให้เช่ายึดมาจากผู้เช่ารายอื่น ระยะเวลาในการให้เช่าอาจไม่ถึง 3 ปีก็ได้”(แก้ไขเพิ่มเติมโดคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.34/2534 ใช้บังคับ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.125/2546 )

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html

ดูอิท:
ถ้าบริษัท ซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งโดยผู้รับเหมาเป็บผู้ซื้อมาพร้อมติดตั้งแตใบเสร็จลงชื่อเป็นของบริษัท

อยากทราบว่าจะสามารถ หัก ภาษี ณที่จ่ายได้ หรือไม่

N joy:
หน่วยงานราชการ  จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ จะต้องหัก ภาษี ณ ที จ่าย 1 % ด้วยไหม  ตอนนี้หักอยู่  แต่ทางร้านบอกว่าไม่ต้องหัก  

BIRD:
จ่ายเงินให้สมาคมโรงแรมไทย ค่า MEMBER FEE ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม