www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถ้าสรรพากรขอตรวจ งบทดลองจำเป็นต้องให้รึเปล่า

(1/1)

t_tang:
เนื่องจากปี 2549 ทางบริษัทมีภาษีถูก หัก ณที่จ่ายเกิน และได้ระบุตัวเลขดังกล่าวใน ภงด.50 แต่ไม่ได้เซ็นต์ชื่อขอคืน เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจเอกสารดังต่อไปนี้

1.หลักฐานการหัก ณ ที่จ่าย ปี 2549

2.งบทดลอง ปี 2549หลักฐานในการบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ขาดประมาณ 3,000 กว่าบาท

คำถาม

จ๊ะจ๋า:
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบของสรรพากรที่เค้าสามารถตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯได้  การให้เอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบว่าบริษัทเราถูกต้องเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ   จึงควรให้นะคะ  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบริษัทเราด้วย  ไม่เสียหายอะไร  ค่อยไปพิสูจน์กันว่าข้อมูลไหนที่ไม่ตรงกันดีกว่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม