www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ช่วยอธิบายการทำงบกระแสเงินสดให้ด้วยค่ะ

(1/1)

อ๋อม:
ต้องการจะทำงบกระแสเงินสดแต่ยังไม่เข้าใจที่จะนำรายการบัญชีจากงบดุลมาแบ่งกิจกรรมเงินสดของกิจการโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก คือ 1 กิจกรรมการดำเนินงาน 2 กิจกรรมการลงทุน 3 กิจกรรมการจัดหาเงิน และขอแบบฟอร์มของงบกระแสเงินสดแบบทางอ้อมด้วยค่ะ

ซองเรจุน:
งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเกิดจากรายการที่ก่อให้เกิดรายได้ ส่วนใหญ่เป็นรายการที่รวมคำนวณอยู่ในงบกำไรขาดทุนสุทธิ เช่น รายการขายสินค้า ซื้อสินค้า

กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน ได้จากการซื้อหรือจำหน่ายสินทรัพย์ และเงินลงทุน เช่น ขายที่ดิน การซื้อหุ้นหรือขายหุ้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ได้จาก รายการหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของ การกู้ยืม การชำระคืน การเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ส่วนรูปแบบของงบกระแสเงินสดดูได้ตามนี้นะคะwww.thailabor.com/jobthai/Article/Print/1251.html - 15k

อ๋อม:
ขอขอบคุณซองเรจุน ที่ตอบคำถามให้อ๋อมค่ะ

007:
http://www.lpru.ac.th/teacher_website/pornsanok/pdf/Chapter10.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม