www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ได้แจ้ง ลดหย่อน ภายในปีภาษี จะลดหย่อนได้อย่างไร

(1/1)

ทัศนาจร:
กรณีที่พนักงานบริษัท  ไม่ได้แจ้งลดหย่อน(ลย.01)กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ภายในปีภาษีที่ต้องการลดหย่อน  ในกรณีนี้สามารถจะกรอกลดหย่อนในแบบ ภงด91 ตอนเสียภาษีช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม ไปด้วยเลยทีเดียว ได้หรือไม่

korn:
มิมีปัญหา

town:
ได้ครับ เพราะ เงินเดือน ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)  จึงไม่ต้องยื่นแบบ ภงด.94 กลางปีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม