www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบสำคัญจ่าย

(1/1)

เอ:
ใบสำคัญจ่ายคืออะไรค่ะ  ต่างจากใบเสร็จธรรมดายังไง

xxx:
ใบสำคัญจ่าย  เป็นเอกสารควบคุมภายใน  ที่มีไว้เพื่อกำกับและตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้น  ต่างจากใบเสร็จธรรมดา  เพราะใบเสร็จเป็นหลักฐานในการรับจ่ายเงิน  ไม่ใช่เอกสารควบคุมยกตัวอย่าง

มีใบเสร็จจ่ายค่าโทรศัพท์  1  ใบ  ก็จะนำใบสำคัญจ่ายมาปะหน้าใบเสร็จค่าโทรศัพท์  เป็นต้น

ผู้เรียน:
ค่าใช้จ่ายค้างข้ามปีหมายถึงอะไรค่ะ

ปอ:
ใบสำคัญจ่ายมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม