www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ & สุขภาพ

(1/1)

กก:
บริษัท จ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ ให้กับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และต้องนำส่ง VAT (ใช้แบบ ภ พ 36) หรือไม่

xxx:
ไม่เข้าใจว่า

1.  จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบุคคล หรือนิติบุคคล

2.  บริษัทในญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับบริษัทเราอย่างไร

3.  จ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันในประเทศไทยหรือบริษัทประกันในต่างประเทศ

4.  ความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์  มีรายละเอียดอย่างไร

5.  ทำไมต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเมื่อทราบข้อมูลแล้ว  ถึงค่อยมาพิจารณาภาระภาษีครับกก:
จ่ายให้นิติบุคคลค่ะ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท

เป็นค่าประกันอุบัติเหตุ มีระยะเวลา1ปี  เป็นการประกันสำหรับพนักงานระดับสูงที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ

 

town:
ให้พิจารณาดังนี้

1.  เป็นรายจ่ายของกิจการที่จ่ายให้กับบริษัทประกันในต่างประเทศ  เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ  จากการเดินทางของผู้บริหารในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

-  ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้าม  เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ

-  ไม่ต้องถือเป็นเงินได้ของกรรมการ  หากเป็นการประกันเพื่อลดผลเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุ2.  ให้พิจารณาว่า  การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนั้น  ถือเป็นเงินได้ตามมาตราใด  เพื่อจะได้วิเคราะห์ว่า  จะมีภาระภาษีอะไรบ้าง  ในเบื้องต้นผมมองว่า  หากเป็นการจ่ายเงินได้ให้กับบริษัทประกันในต่างประเทศ  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)  ซึ่งตามมาตรา 50 และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  และมาตรา 70  ก็ไม่ได้มีกำหนดให้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ3.  ส่วนในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  ก็จะต้องพิจารณาตามมาตรา 77/2 การกระทำกิจการดังต่อไปนี้ในราชอาณาจักร ให้อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามบทบัญญัติในหมวดนี้

    (1) การขายสินค้าหรือการให้บริการโดยผู้ประกอบการ

 

 ( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 33/2540 )

( ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 36/2540 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.89/2542 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.104/2544 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.106/2544 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.115/2545 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.120/2545 )

( ดูประกาศกรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระหรือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ของนิติบุคคลอาคารชุด )

( ดูประกาศกรมสรรพากร ขยายกำหนดเวลายื่นรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของห้องชุด )

 

    (2) การนำเข้าสินค้าโดยผู้นำเข้า

 

 ( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 269) พ.ศ.2536 )

 

    การให้บริการในราชอาณาจักร ให้หมายถึง บริการที่ทำในราชอาณาจักร โดยไม่คำนึงว่าการใช้บริการนั้นจะอยู่ในต่างประเทศหรือในราชอาณาจักร

    การให้บริการที่ทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร ให้ถือว่าการให้บริการนั้นเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

 

 ( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.104/2544 )

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_2แต่ในเบื้องต้นตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่า  ไม่เข้าข่ายเป็นบริการนำเข้า  ดังนั้นจึงไม่มีภาระต้องนำส่ง vat  ตามแบบ ภพ.36  ครับแมว:
บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกครอบครัวของพนักงาน

สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม