www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากดูงบการเงินเกี่ยวกับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

(1/1)

มืดแปดด้าน:
อยากดูงบการเงินเกี่ยวกับกิจการรับเหมาก่อสร้างซึ่งเปิดเป็นร้านเล็กเป็นบุคคลธรรมดานานๆถึงจะมีงานครั้งอยากจะทำบัญชีเองเพราะรายได้ค่าใช้จ่ายไม่มากอยากรู้ว่ากิจการรับเหมาก่อสร้างต้องมีงบอะไรใรการทำบัญชีบ้าง

007:
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนครับรายได้         

รายได้จากการบริการ   2.1       800,000.00

ดอกเบี้ยรับ          41,895.61

 รวมรายได้          841,895.61

         

ค่าใช้จ่าย         

ต้นทุนบริการ   8       564,000.00

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร   9       283,058.27

        รวมค่าใช้จ่าย          847,058.27

กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย          (5,162.66)

ดอกเบี้ยจ่าย          0.04

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ          (5,162.70)

town:
หาข้อมูลได้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

เด:
อยากได้งบการเงินของบริษัทรับเหมาก่อสร้างสามารถหาได้ที่ไหนค่ะ

นานา:
ขอดูงบการเงินของกิจการก่อสร้างหน่อยค่ะได้โปรด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม