www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องชุด

(1/1)

t_tang:
1.บริษัทประกอบกิจการขายห้องชุดจะบันทึกรายได้อย่างไร?

2.49 % โอนกรรมสิทธ์ และ อีก 51% ให้เช่าระยะยาว

007:
ถ้ารับรู้รายได้ตามสรรพากร ให้รับรู้ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาครับแต่ถ้ารับรู้รายได้ตามบัญชี สามารถเลือกการรับรู้ได้หลายวิธีตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของรายได้จากการขายนั้นคือ

1. รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน เมื่อผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

2. รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ

3. รับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระจะรับรู้รายได้ตามวิธีที่ 2 หรือ 3 ต้องเข้าเงื่อนไข 9 ข้อดังนี้

1. การขายเกิดขึ้นแล้ว

2. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน

3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีอิสระต่อกันในการดำเนินธุรกิจ

4. เงินวางเริ่มแรกและเงินค่าววดที่ผู้ซื้อชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา

5. ผู้ขายมีความสามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา

6. งานก่อสร้างผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างตามโครงการที่เสนอขาย

7. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี

8. การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี

9. ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจาการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้างอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้นทุนที่ประมาณการไว้จำเป็ฯต้องปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อผู้ขายประมาณได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญแยกรับรู้ได้ตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของรายได้ครับ

หนูดี:
การให้บริการมีหลักการรับรู้รายได้อย่างไร และโดยวิธีใดบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม