www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามเรื่องการหักภาษีซื้อกับ ภาษีขายครับ ในกรณีต่างกันมากๆๆครับ

(1/1)

้hotdog:
ในกรณีที่ภาษี ซื้อ มากกว่า ภาษี ขาย มากๆๆ เช่น ภาษี ซื้อ ประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนภาษี ขาย เฉลี่ยหักได้ ประมาณเดือน ละ 100000 บาท ฉะนั้นภาย ใน 1 ปี ก็จะหักไม่หมด อยากทราบว่าการหัก ซื้อ กับภาษีขายนั้น มีระยะเวลา นานเท่าไร และในกรณี นี้จะหัก อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

nee:
กรณีมีภาษีซื้อมากกว่าขาย ในกรณีไม่ขอคืนเป็นเงินสดในเดือนภาษีนั้น ๆ เวลากรอกแบบ ภ.พ. 30 ในเดือนถัดไป ถือว่ามีเครดิตภาษียกมา  สามารถยกไปได้เรื่อย ๆ ไม่มีอายุความ  หากลืมยกยอดเครดิตในเดือนไหน คุณต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดการยื่นแบบของเดือนภาษีนั้นคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม