www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวางแผนภาษีธุรกิจศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่

(1/1)

อินทนิน:
จะขอสอบถามเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจศูนย์การค้าให้เช่าพื้นที่โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหน่อยครับสมมุติว่า(รบกวนขอคำตอบยาว ๆ นะครับผมชอบ)

1. เก็บเงินมัดจำล่วงหน้า 3 เดือน โดยจะคืนให้ก็ต่อเมื่อไม่ได้เช่าพื้นที่กับบริษัทแล้วตรงนี้เสียภาษีอะไรบ้างครับ หลังจากนั้นทุกเดือนจะเรียกเก็บค่าเช่ารายเดือนทุกเดือนครับ ตรงนี้เสียภาษีอะไรบ้างครับภาษีที่ต้องรับผิดชอบ

2. เก็บเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า 1 ปี โดยเรียกเก็บค่าเช่ากับผู้เช่าทุกเดือนพร้อมทั้งส่งคืนเงินมัดจำให้กับผู้เช่าในแต่ละเดือน ตามมูลค่าที่ผู้เช่าชำระค่าเช่ารายเดือนในกรณีนี้ต้องเสียภาษีอะไรบ้างครับ และบันทึกบัญชีอย่างไรครับ

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ จะต้องเสียภาษี

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ภาษีธุรกิจโรงเรือน

และจะมีภาษีอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ

ขอบคุณครับ

xxx:
ทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนครับว่า  เป็นธุรกิจให้เช่าพื้นที่  โดยให้ผู้เช่ามีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่เช่า  ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์1.  เงินมัดจำ  หากเข้าเงื่อนไขตาม ป.73  ข้อ 2.  ก็บันทึกเป็นหนี้สินไว้  แต่หากไม่เข้าเงื่อนไข  ก็ต้องบันทึกเป็นรายได้ในปีที่รับhttp://www.rd.go.th/publish/3580.0.html2.  การเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า 1 ปี  ไม่เข้าเงื่อนไข ป.73  ดังนั้นเงินที่รับมาต้องถือเป็นรายได้ทันทีที่ได้รับ

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  รายได้ต่อมาเมื่อมีการคืนเงินมัดจำ

Dr.  ค่าใช้จ่าย

Cr.  เงินสด / ธนาคาร3.  ภาษีที่น่าจะเกี่ยวข้อง

3.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

3.2  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

3.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.4  ภาษีโรงเรือน

3.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( หากมีรายได้อื่นที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม )

3.6  ภาษีป้ายนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม