www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ได้รับกรรมสิทธิ์เป็นอาคารจากให้เช่าที่ดินบันทึกบัญชีอย่างไร

(1/1)

ส้ม:
บริษัทมีที่ได้ให้เช่าเพื่อสร้างอาคารโรงงาน ทำสัญญาเช่าที่ดิน 10 ปี มีเงื่อนไขว่าถ้าครบกำหนดแล้ว กรรมสิทธิ์ของอาคารต้องเป็นของผู้ให้เช่าที่ดิน แต่ผู้เ่าได้ก่อสร้างอาคารเองและประกอบการได้เพียง 7 ปี ก็ขาดทุนและต้องหยุดกิจการไป ทางผู้ให้เช่าจึงได้กรรมสิทธิ์ของอาคารมาเนื่องจากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าที่ดินด้วย และทางบัญชีจะบันทึกทรัพย์สิน(อาคาร)ที่ได้มาอย่างไร เพราะได้นำไปให้ผู้เช่ารายอื่น เช่าอาคารต่อไป

xxx:
1.  ให้พิจารณาจากสัญญาเป็นสำคัญ  

1.1  ในกรณีที่ครบสัญญาเช่า  และได้ยกกรรมสิทธิ์ในตัวอาคารให้ผู้ให้เช่า  ทางผู้ให้เช่าก็จะต้องบันทึก

Dr.  อาคาร

Cr.  รายได้ ( บันทึกตามราคาตลาด ณ วันโอน )1.2  แต่หากมีการค้างค่าเช่า  แล้วยึดทรัพย์สินมาใช้หนี้  อันนี้ต้องดูข้อเท็จจริงว่าในทางปฏิบัติ  ผู้ให้เช่าได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง  ( แต่การจะตัดหนี้สูญ  ก็อย่าลืมดู พรบ. ฉบับ 186 )2.  ให้แยกระหว่าง  หนี้ที่ค้างชำระ  กับการได้ทรัพย์สินมา  เป็นคนละส่วนกันนะครับ  ( ซึ่งอาจจะมีทางทนายความเข้ามาเกี่ยวข้อง  ก็ต้องดูประกอบด้วยครับ )xxx:
ขอแก้ไขครับ  ไม่ใช่ พรบ. ฉบับ 186  แต่เป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

http://www.rd.go.th/publish/2483.0.htmlนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม