www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าตามกฏหมายถ้าหากวันครบกำหนดออกใบแจ้งหนี้ตรงกับวันหยุดเราสามารถระบุวันที่ตามวันดังกล่าวได้

(1/1)

pisanu:
เพิ่มเติมเช่นวันครบกำหนดคือวันที่ 13 ตุลาคม 50 ซึ่งตรงกับวันหยุดทำการของคู่ค้าทั้งสองเราสามารถระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้เป็นวันที่ 13 ตุลาคม 50 ได้หรือไม่ เพราะอะไร

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

007:
ต้องดูข้อตกลงครับว่ากำหนดวันเป็น 30 วัน หรือเป็น 30 วันทำการ   ถ้าเป็นวันทำการ ก็ต้องไม่รวมวันที่ไม่ทำการครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม