www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบันชีค่าใช้จ่ายนำเข้า

(1/1)

memee:
อยากทราบว่ากรณีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยมีการชำระค่าสินค้าล่วงหน้า จะมีวิ๊การบันทึกบัญชีอย่างไร และเมื่อสินค้าเข้ามาพร้อมใบขน แล้วจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรต่อ และผลของอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องลงบัญชีอย่างไรค่ะ

อ้อย:
1.เมื่อมีการล่วงหน้าค่าสินค้า บึนทึกสมุดรายวันจ่าย

Dr.จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

     ค่าธรรมเนียมธนาคาร

              Cr.เงินฝากธนาคาร / เงินสด

                  หักณ ที่จ่าย 3,532.เมื่อได้รับใบขน,Invoice,ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร,ให้บันทึกซื้อสินค้า

Dr.ซื้อสินค้าในประเทศ

     ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

                 Cr.เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

                     กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.เมื่อมีการจ่ายเงินงวดสุดท้ายจากบริษัทชิปปิ้ง และมีเอกสารทั้งหมดมาเคลียร์Dr.ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

    อากรขาเข้า,ภาษีนำเข้า

    ภาษีซื้อ

           Cr.  เงินสด,เงินฝากธนาคาร

                 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

                   

memee:
อยากทราบว่าจ่ายเงินล่วงหน้า มี case หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือค๊ะ และกรณีที่ใบเสร็จภาษีนำเข้าเป็นชื่อของ Shipping จะมีวิธีอะไรบ้างที่จะเป็นชื่อของเราเอง และถ้าลงบัญชี ภาษีซื้อเท่ากับเป็นภาษีต้องห้าม หรือว่าเป็นต้นทุนสินค้า Dr.ซื้อสินค้าได้หรือไม่

อ้อย:
ในกรณีการจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ถ้าเราใช้บริการของธนาคารก็จะมีค่าธรรมเนียมธนาคารที่ต้องหักณที่จ่าย3%

ค่ะ  ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของShipping ไม่ค่อยเข้าใจนะค่ะว่าหมายถึงอะไร  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม