www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

นำส่งประกันสังคมหรือไม่

(1/1)

123:
แจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 50 แต่มีพนักงาน 1 คนที่จะลาออกตอนสิ้นเดือน ไม่ทราบว่าจะต้องหักเงินของพนักงานคนนี้เพื่อนำส่งประกันสังคมหรือไม่ค่ะ หรือว่าต้องนำส่งของเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปทำเรื่องออกค่ะ

007:
ถ้าจ่ายค่าจ้าง ก็ต้องนำส่งประกันสังคมครับ123:
ขอบคุณนะค่ะคุณ 007

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม