www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าสิทธิสำหรับวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์สัญญา 15 ปี แต่แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ

(1/1)

น้อง:
ค่าสิทธิสำหรับวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์สัญญา 15 ปี แต่แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ในแต่ละงวดจะมี 6 เดือน ซึ่งตามหลักของการบันทึกบัญชีแล้ว

1.ควรจะบันทึกบัญชีการจ่ายเงินในแต่ละงวดอย่างไร เพราะไม่สามารถบันทึกเป็น สิทธิการเช่า ได้ใช่หรือไม่เพราะอายุของสิทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดของการจ่ายเงินไม่ถึง 1 ปี

2.ภาษีหัก ณ ที่จ่ายควรเป็น 5% หรือ 3%

3.มีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

town:
1.  หากเป็นสิทธิการวางท่อ  มีอายุสัญญา 15 ปี  โดยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่ง  เพียงแต่การจ่ายจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ  ก็ควรบันทึก

Dr.  ค่าสิทธิ ( สินทรัพย์  ตัดจ่าย 15 ปี )  จำนวนเงินบันทึกตามที่ต้องจ่ายจริงทั้ง  15 ปี

Cr.  เจ้าหนี้-ค่าสิทธิ ( หนี้สิน  บันทึกเป็นหนี้สินทั้งจำนวนที่ต้องจ่ายทั้งหมด )ต่อมาเมื่อมีการจ่ายชำระเป็นงวดๆ  ก็บันทึก

Dr.  เจ้าหนี้-ค่าสิทธิ

Cr.  เงินสด / ธนาคาร2.  ในลักษณะนี้  น่าจะได้สิทธิครอบครอง  จึงควรหัก 5% ครับ3.  น่าจะไม่ต้องหัก  เนื่องจากลักษณะเหมือนเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ครับเน้น  พิจารณาจากรายละเอียดในสัญญาเป็นสำคัญ  คำตอบเหล่านี้เป็นเพียงแนววิเคราะห์จากข้อมูลที่ให้มานำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม