www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าจ้าง

(1/1)

VIVI:
ต้องส่ง withholding tax 15%หรือไม่

ได้ว่าจ้างคนจีนติดต่อประสานงานให้ที่เมืองจีน

บริษัทต้องจ่ายค่าจ้างต่อเดือน   $500

คนจีนได้รับเงินค่าขายวัตถุดิบที่ส่งไปให้suppliesแทนบริษัทจำนวนเงิน $600

ดังนั้นเดือนกันยายน บริษัทก็ไม่ต้องส่งเงินไปให้คนจีนคือเหลือเงินที่ไว้ให้คนจีนเอาไว้ใช้จ่ายต่ออีก $100 (600-500=$100)

แบบนี้ ทางบริษัทไม่ได้ส่งเงินจากเมืองไทยไปเมืองจีน

ก็ถือว่าไม่ต้องยืนหัก ณ ที่จ่ายของเดือน กย ถูกต้องไม๋คะ

รบกวนช่วยชี้แนะให้ด้วยขะ ขอบคุณนะคะ

town:
ไม่ถูกต้องครับ  เพราะ

1.  ถามว่าคุณต้องจ่ายค่าจ้างให้กับคนจีนเดือนละ $500

2.  บริษัทขายวัตถุดิบ  ได้เงิน $600ดังนั้นการหักกลบลบหนี้กัน  ก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นทั้ง  2  ข้อเปลี่ยนไป  ก็ยังต้องถือว่าบริษัทมีรายจ่ายค่าจ้าง $500  และบริษัทก็ขายสินค้าได้เงิน $600  ครับสรุป  เมื่อบริษัทจ่ายเงินค่าจ้าง  ในลักษณะนี้  ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม