www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ขายยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

ธนู:
ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 28 ปัจจุบันยังไม่มีการยกเลิกใช่หรือไม่ กรณีที่ผู้ขายได้ขายสินค้าโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการอย่างไร

xxx:
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)เรื่อง    กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ---------------------------------------------                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ดังต่อไปนี้                 ข้อ 1  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องขายสินค้าหรือให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้                           (1) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ หรือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ หรือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การระหว่างประเทศ                           (2) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเงินกู้ตามโครงการเงินกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง เฉพาะการกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินระหว่างประเทศ                 ข้อ 2  กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจต้องออกหนังสือรับรองการชำระค่าสินค้าหรือบริการจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือจากเงินกู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ                           หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้                           (1) ชื่อ ที่อยู่ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกหนังสือรับรอง                           (2) เลขที่หนังสือของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ออกหนังสือรับรอง                           (3) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบการจดทะเบียน                           (4) รายการสินค้าหรือบริการ                           (5) มูลค่าของสินค้าหรือของบริการ                           (6) วัน เดือน ปี ที่จะซื้อสินค้าหรือรับบริการ                           (7) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                           (8) ข้อความที่แสดงแหล่งที่มาของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเงินกู้จากต่างประเทศ                 ข้อ 3  กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้นต้องทำสำเนาใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองตามข้อ 2 ส่งให้กรมสรรพากรเป็นเวลาสองเดือนต่อครั้ง                 ข้อ 4  ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องทำสำเนาใบกำกับภาษีและหนังสือรับรองตามข้อ 2 ส่งให้กรมสรรพากรพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ                 ข้อ 5  ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือเงินกู้ตามโครงการเงินกู้ตามข้อ 1 ชำระค่าสินค้าหรือบริการแต่เพียงบางส่วน เฉพาะส่วนของค่าสินค้าหรือค่าบริการที่ได้รับชำระจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเงินกู้จากต่างประเทศตามหนังสือรับรองในข้อ 2 เท่านั้นที่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0                 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2 535 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 บัณฑิต บุณยะปานะอธิบดีกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/3404.0.html1.  เท่าที่อ่านดูยังไม่มีการยกเลิกครับ2.  ให้แยก vat  ออกมาจากราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว  และนำส่งภาษีขายดังกล่าวให้ถูกต้องครับnee:
กรณีที่ขายสินค้าให้กับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นฯลฯ ตามเงื่อนไขประกาศ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่ 28 จะได้รับอัตรา 0% ถ้าผู้ขายได้ออกใบกำกับภาษี7% และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้ว  ต้องยกเลิกใบกำกับภาษี และขอคืนภาษีขายที่นำส่งไปแล้วคะ  และโดยปกติแล้วหน่วยงานที่ใช้เงินตามโครงการเงินกู้จะทราบว่าจะได้รับอัตราภาษี อัตรา 0%จะไม่ยอมให้เรียกเก็บภาษี 7%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม