www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่านายหน้า

(1/1)

ขิม:
เปิด หจก. รับเจาะพื้นซีเมนต์ตามไซด์งาน แล้วต้องเสียค่านายหน้า 10%จากเงินที่ได้รับทุกครั้ง ลักษณะเช่นนี้เราจะให้เค้าเซ็นต์รับค่านายหน้า แล้วหัก ณ ที่จ่าย หรือว่าเราจะต้องนำมาคำนวณ 40(2)แล้วส่ง ภ.ง.ด.1 แต่เค้าเป็นบุคคลภานนอกไม่ใช่พนักงานของ หจก.เรา(เป็นพนักงานของบริษัทที่เราไปรับเจาะพื้น) แล้วถ้าเค้าไม่ยอมให้หักภาษีเราจะทำอย่างไรเพื่อจะนำค่านายหน้ามาเป็นค่าใช้จ่ายของเราได้คะ ขอบคุณค่ะ

xxx:
มักเป็นปัญหาในทางปฏิบัติที่ผู้รับไม่ยอมเสียภาษีครับ1.  ค่านายหน้า  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 )  จึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราก้าวหน้า  แต่หากจะหักเหมาในอัตราร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10  แล้วมากกว่าการหักด้วยอัตราก้าวหน้าแล้ว  ทางสรรพากรก็ไม่ว่าอะไรครับ  และหากมีภาษีต้องนำส่ง  ก็ต้องยื่นในแบบ ภงด.1  ครับ  ( แบบ ภงด.1  กำหนดประเภทเงินได้ที่ต้องหักนำส่ง  ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นพนักงานของกิจการถึงค่อยนำส่งตามแบบ ภงด.1 ครับ  )2.  ทำได้  2  แนวทาง

2.1  หาตัวแทน  มาทำหลักฐานการรับ  เพื่อเสียภาษีแทนผู้รับจริง  ( ทางกิจการถึงจะมีหลักฐานมาลงเป็นรายจ่าย  ไม่ว่าผู้รับจะหามา หรือผู้จ่ายจะหา )

2.2  ขอหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน  แล้วทำหักภาษี ณ ที่จ่าย  โดยออกแทนให้  กรณีนี้ไม่ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือไม่  แต่สรรพากรจะรู้ว่า  ผู้รับมีรายได้จากกิจการครับเน้น  ต้องจ่ายชำระเป็นเช็ค  ระบุชื่อและขีดคร่อม  หรือโอนเข้าบัญชีเท่านั้น  ( ห้ามจ่ายเป็นเงินสด )นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม