www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีคิดเบี้ยปรับ แบบละเอียด

(1/1)

น้อง:
_ค้างภาษีเดือนก.ค. จำนวนเงิน 200,000 บาท

  จะต้องจ่ายเบี้ยปรับเท่าไร เพราะอะไร

_มีวิธีดูอย่างไรว่าคูณกี่เท่า กี่%

007:
ภาษีอะไรครับ มูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับ และเคยยื่นไปแล้วหรือยัง หรือเป็นการยื่นเพิ่มเติม

xxx:
ดูตัวอย่างกระทู้ที่ 09916

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=9916&c=act1. เบี้ยปรับ เสียตามมาตรา 89 (2) มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งในเดือนภาษี เช่น ภาษี 3,500 จะเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าก็จะเท่ากับ 7,000 บาท ( ไม่รวมตัวภาษี เฉพาะเบี้ยปรับ 7,000 บาท )

http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata892. เงินเพิ่ม เสียตามมาตรา 89/1 กล่าวคือ บุคคลใดไม่ชำระภาษีหรือนำส่งภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

เช่น ผมสมมติว่าเป็นภาษีของเดือน ธ.ค. 48 จะต้องยื่นไม่เกิน 15 ม.คง 49 แต่ไม่ได้ยื่น จึงต้องคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่ เดือน ม.ค. 49 ถึงวันที่ 14 เดือน ก.ค. 50 ( จะต้องยื่นไม่เกินวันที่ 14 ก.ค. 50 มิฉะนั้นจะต้องคิดเพิ่มอีก 1 เดือน ) คิดรวมเป็นจำนวนเดือนเท่ากับ 19 เดือนคำนวณเงินเพิ่ม = 3,500 x 1.5% x 19 = 997.50 บาท

http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata89_13. ( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.81/2542 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.98/2543 )

( ดูคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.117/2545 )

เพิ่มเติมด้วยครับ

ธนิสร:
จะไปยื่นภาษีของเดือน 11 ปี 52 ในวันที่ 25 มค. 53 จะต้องคิดเงินเพิ่มเบี้ยปรับอย่างไร

ธนิสร:
ยังไม่เคยยื่น มูลค่าเพิ่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม