www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าชดเชยค่าเสียหายกรณีรถบริษัทขับรถชนมอเตอร์ไซด์

(1/1)

รอคำตอบ:
-ค่าเสียหายจ่ายให้คู่กรณี(เป็นค่าซ่อมรถของคู่กรณี)

-ค่านำรถออกจากสถานีตำรวจเป็นรถของคู่กรณีแต่บิลเปิดเป็นชื่อของบริษัท

007:
ถือเป็นรายจ่ายได้ครับ ถ้ารถของบริษัท กำลังปฏิบัติภารกิจของบริษัทอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุซิกนัส:
มีบริษัทประกันภัยจ่ายสินไหมทดแทนให้คู่กรณีหรือเปล่า ถ้ามีการจ่ายให้แทนไม่ต้องบันทึกบัญชี  แต่ถ้าเราจ่ายไปก่อนสามารถนำเงินที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายก่อนได้ แต่พอบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนมาให้แก่คู่กรณีเราต้องนำเงินที่ได้รับตรงนั้นมาคำนวนเป็นรายได้ของเราน่ะ ส่วนค่านำรถของคู่กรณีออกจากโรงพักสามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ เพราะถือว่าบริษัทมีภาระผูกพันในการติดต่อราชการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการสามารถมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้น่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม