www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับหน้าดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารใหม่

(1/1)

อุ๊:
บริษัทได้ทำการสร้างอาคารใหม่ มีค่าปรับหน้าดิน 1.3 ล้าน แลค่าอาคารใหม่ 8.8 ล้าน ในกรณีนี้จะถือว่า ค่าปรับที่ดิน เป็นต้นทุนของที่ดิน หรือของอาคาร

007:
ที่ดินครับ เนื่องจากเป็นต้นทุนที่ทำให้ที่ดินนั้นพร้อมใช้งาน

รัต:
บริษัทฯ1ใช้ที่ดินบริษัทฯ2เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและเสียค่าปรับปรุงที่ดิน อยากทราบว่าค่าปรับปรุงที่ดินบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร

xxx:
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ครับ  เพราะการเช่าที่ดินเพื่อดำเนินธุรกิจ  ถือเป็นรายจ่าย  และการปรับปรุงที่ดินเพื่อให้ที่เช่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ก็ถือเป็นรายจ่ายได้ครับ  เพียงแต่ต้องดูเงื่อนไขการเช่า  และประโยชน์ในการปรับปรุงที่ดินว่าเป็นอย่างไร  เพราะหากหมดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว  ก็ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย  แต่หากยังมีประโยชน์เกิน  1  รอบปีบัญชี  ก็ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์ครับแอน:
บริษัทหนึ่งได้ทำการเช่าที่ดินเพื่อสร้างสิงปลูกสร้างเมื่อสร้างได้ระยะหนึ่งก็หยุดสร้างและได้บันทึกบัญชีไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดบิตระหว่างก่อสร้างอยากทราบว่าเมื่อเราหยุดสร้างเราจะล้างบัญชีได้อย่างไรและเดบิตอะไรเครดิตอะไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม